[Bio] / FigWebPages / ask_big_tree.nwk Repository:
ViewVC logotype

View of /FigWebPages/ask_big_tree.nwk

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (download) (annotate)
Thu May 14 14:53:09 2009 UTC (10 years, 8 months ago) by dsouza
Branch: MAIN
CVS Tags: rast_rel_2009_05_18, rast_rel_2014_0912, rast_rel_2010_0928, rast_rel_2009_0925, rast_rel_2010_0827, rast_rel_2014_0729, rast_rel_2009_07_09, myrast_33, rast_rel_2011_0928, rast_rel_2010_0526, rast_rel_2010_1206, rast_rel_2010_0118, rast_rel_2011_0119, HEAD
Supplementary material for Evolutionary Cohesion Group Analysis of Aspartokinase paper with Roy Jensen

((((((((((((((((((((((((((((((((BRAD-1a_|_CG-37:0.00000000,Rpal_Aa_|_CG-37:0.00000000)0.28:0.00000000,Bjap_Aa_|_CG-37:0.00000000)0.79:0.00401034,(Nham_Aa_|_CG-37:0.00917652,Nwin_Aa_|_CG-37:0.00586136)0.82:0.02652816)0.62:0.01822589,Mlot_Aa_|_CG-37:0.02830336)0.21:0.01126216,(Bhen_Aa_|_CG-37:0.00510533,Bqui_Aa_|_CG-37:0.02520002)0.70:0.02887740)0.08:0.01566580,(((Bmel_Aa_|_CG-37:-0.00317003,Bsui_Aa_|_CG-37:0.01820791)0.43:0.00159943,Babo_Aa_|_CG-37:-0.00159943)0.87:0.01628734,((Retl_Aa_|_CG-37:-0.00160191,Rleg_Aa_|_CG-37:0.01663979)0.67:0.01431566,(Atum_Aa_|_CG-37:0.00000000,(MESO-1a_|_CG-37:0.00000000,Smel_Aa_|_CG-37:0.00000000)0.17:0.00000000)0.48:0.00083702)0.49:0.01453423)0.28:0.01255492)0.53:0.03511914,((Pden_Aa_|_CG-37:0.03620084,Rsph_Aa_|_CG-37:0.00960870)0.58:0.01608242,(Rden_Aa_|_CG-37:0.02355631,(JANN-1a_|_CG-37:0.02562754,(Spom_Aa_|_CG-37:0.04016917,SILI-1a_|_CG-37:0.00564037)0.70:0.02128184)0.45:0.01522281)0.49:0.01820586)0.97:0.10648058)0.13:0.01686428,(Ccre_Aa_|_CG-37:0.08112984,Hnep_Ab_|_CG-37:0.09821109)0.35:0.01441686)0.16:0.02744971,(Rrub_Aa_|_CG-37:0.04886143,(((Acry_Aa_|_CG-37:0.06683641,Mmag_Aa_|_CG-37:0.04351165)0.47:0.02186388,(Goxy_Aa_|_CG-37:0.16426490,Gbet_Aa_|_CG-37:0.05144367)0.30:0.01992735)0.16:0.01323027,(Zmob_Aa_|_CG-37:0.04163099,(Swit_Aa_|_CG-37:0.03406351,(Naro_Aa_|_CG-37:0.04541097,(Elit_Aa_|_CG-37:0.04862682,Sala_Aa_|_CG-37:0.01293107)0.69:0.02589349)0.77:0.02531230)0.71:0.03535506)0.53:0.05074402)0.07:0.00972605)0.07:0.01255831)0.56:0.08791510,Mxan_Ab_|_Orp:0.12451241)0.05:0.03007817,AZOA-1a_|_CG-40:0.05065343)0.01:0.00750948,(Pcar_Aa_|_CG-36:0.03328750,(Ppro_Aa_|_CG-36:0.08571976,(Gura_Aa_|_CG-36:0.02547531,(Gmet_Aa_|_CG-36:0.00282860,Gsul_Aa_|_CG-36:0.01220928)0.74:0.00506319)0.97:0.07917681)0.27:0.01262496)0.31:0.04079914)0.00:0.00967386,(Daro_Aa_|_CG-40:0.09292132,((Neur_Aa_|_CG-40:0.00888447,Neut_Aa_|_CG-40:0.02142088)0.95:0.06736268,(Cvio_Aa_|_CG-40:0.06014310,(MAGN-2a_|_Orp:0.18099533,(Ngon_Aa_|_CG-40:0.02038815,Nmen_Aa_|_CG-40:0.00991720)0.98:0.06700994)0.23:0.02024795)0.08:0.01490272)0.07:0.01808751)0.01:0.01282214)0.01:0.01310772,(Mfla_Aa_|_CG-40:0.02794752,(Nmul_Aa_|_CG-40:0.06509271,Cbur_Aa_|_Orp:0.22757690)0.12:0.01896186)0.02:0.00754286)0.00:0.00327393,(ACIN-1a_|_CG-41:0.05866285,(PSYC-4a_|_CG-41:0.04261455,(Parc_Aa_|_CG-41:0.01101845,Pcry_Aa_|_CG-41:0.00401943)0.95:0.03555501)0.88:0.05578632)0.37:0.03198593)0.00:0.00452640,(Tden_Aa_|_CG-40:0.05298445,((((Avin_Aa_|_CG-43:0.01554934,Pmen_Aa_|_CG-43:-0.00051146)0.73:0.00167843,Pstu_Aa_|_CG-43:0.01347425)0.54:0.01353560,Paer_Aa_|_CG-43:0.01712313)0.44:0.00841122,((Pent_Aa_|_CG-43:0.00477786,Pput_Aa_|_CG-43:0.01026002)0.80:0.00838180,(Pflu_Aa_|_CG-43:0.00670148,Psyr_Aa_|_CG-43:0.00833639)0.63:0.01463777)0.66:0.02922621)0.49:0.02380149)0.12:0.01279481)0.00:0.00462155,((((Noce_Aa_|_CG-46:0.09540905,Hhal_Aa_|_CG-46:0.06623230)0.36:0.01792721,Csal_Aa_|_Orp:0.05450016)0.23:0.01481317,Aehr_Aa_|_CG-46:0.06631035)0.10:0.01255565,(((((Voku_Aa_|_CG-42:0.03205969,Rmag_Aa_|_CG-42:0.01374985)1.00:0.10597857,Ping_Aa_|_Orp:0.09617131)0.31:0.00810360,Tcru_Aa_|_Orp:0.10451274)0.27:0.01718017,Mcap_Aa_|_Orp:0.09093636)0.13:0.02735062,(Hche_Aa_|_CG-43:0.05521016,((Mhyd_Aa_|_CG-43:0.01861192,Abor_Aa_|_CG-43:0.04294598)0.31:0.00633633,(Sdeg_Aa_|_CG-43:0.09044961,MARI_Aa_|_CG-43:0.05380000)0.19:0.00978946)0.06:0.00416796)0.07:0.00972565)0.00:0.00118973)0.00:0.00412915)0.00:0.01423793,(Ahyd_Aa_|_CG-48:0.00773019,Asal_Aa_|_CG-48:0.00730768)0.99:0.07652967)0.01:0.01445769,((((((Haci_Aa_|_CG-35:0.03448985,Hpyl_Aa_|_CG-35:0.01131969)1.00:0.12833338,(Hhep_Aa_|_CG-35:0.10746055,Wsuc_Aa_|_CG-35:0.10824802)0.41:0.02902684)0.29:0.01900114,Cjej_Aa_|_CG-35:0.14496503)0.34:0.02969596,Sden-1_Aa_|_CG-35:0.14899154)0.30:0.06230977,Dnod_Aa_|_Orp:0.14090832)0.05:0.01979633,(Hars_a_|_CG-40:0.06519784,(((((Aave_Aa_|_CG-40:0.00000000,Rfer_Aa_|_CG-40:0.00000000)0.33:0.00021529,ACID-3a_|_CG-40:0.01482259)0.48:0.00211637,Veis_Aa_|_CG-40:0.01303631)0.56:0.00745088,(Pnap_Aa_|_CG-40:0.00616311,POLA-1a_|_CG-40:0.00887477)0.84:0.02347152)0.68:0.04867998,((Cnec_Ba_|_CG-40:0.01379761,Rmet_Aa_|_CG-40:0.00124026)0.81:0.03596331,((((Bpar_Aa_|_CG-40:0.00000000,Bper_Aa_|_CG-40:0.00000000)0.34:0.00000000,Bbro_Aa_|_CG-40:0.00000000)1.00:0.09541549,POLY-1a_|_CG-40:0.04883412)0.17:0.01425536,(((Bxen_Aa_|_CG-40:0.03693156,Mpet_Aa_|_CG-40:0.00887798)0.32:0.01572734,Rsol_Aa_|_CG-40:0.03092595)0.15:0.00799880,(Bamb_Aa_|_CG-40:0.00885719,((Btha_Aa_|_CG-40:0.00000000,Bvie_Aa_|_CG-40:0.00000000)0.12:0.00000000,(Bcen_Da_|_CG-40:0.00000000,(Bpse_Ga_|_CG-40:0.00000000,(Bmal_Ca_|_CG-40:0.00000000,BURK-1a_|_CG-40:0.00000000)0.12:0.00000000)0.04:0.00000000)0.03:0.00000000)0.63:0.00618069)0.97:0.04768790)0.20:0.01346483)0.25:0.01485528)0.17:0.00740116)0.66:0.03523232)0.84:0.08622457)0.00:0.01515989)0.00:0.02889227,Saci-5_Aa_|_CG-34:0.12940373)0.00:0.00966711,(((((Sone_Aa_|_CG-39:0.00000000,SHEW-3a_|_CG-39:0.00000000)0.96:0.02554107,Sput_Aa_|_CG-39:0.02026847)0.63:0.00915250,Sbal_Aa_|_CG-39:0.03750080)0.85:0.03893385,Sama_Aa_|_CG-39:0.12823383)0.96:0.11123720,(Ppro_Bb_|_CG-39:0.13139305,(Vfis_Aa_|_CG-39:0.14505214,(Vpar_Aa_|_CG-39:0.01865431,(Vcho_Fe_|_CG-39:0.03044042,Vvul_Ad_|_CG-39:0.01536911)0.96:0.05225967)0.99:0.12606563)0.69:0.05142596)0.30:0.01401938)0.28:0.03623430)0.00:0.01101417,(Phal_Aa_|_Orp:0.13669637,(Lint_Aa_|_CG-34:0.24345453,(Ddes_Aa_|_CG-34:0.12300569,Dvul_Aa_|_CG-34:0.05633524)0.70:0.01133678)0.46:0.07333339)0.04:0.00326272)0.00:0.01615907,(Dole_Aa_|_CG-34:0.10240424,(Aaeo_Aa_|_Orp:0.24366346,Sfum_Aa_|_Orp:0.17683952)0.24:0.03180604)0.13:0.03840621)0.00:0.00480229,Pubi_Aa_|_Orp:0.32763547)0.01:0.03330495,(((((Ecan_Aa_|_CG-38:0.04173130,Erum_Aa_|_CG-38:0.06861676)0.60:0.02162528,Echa_Aa_|_CG-38:0.00968305)0.99:0.12801308,Wend_a_|_CG-38:0.24440023)0.61:0.04749811,Amar_Aa_|_CG-38:0.29455849)0.60:0.15075803,(((((Tmar_Ab_|_CG-26:0.00880566,Tpet_Ab_|_CG-26:0.00623222)1.00:0.31131708,(Deth_Aa_|_CG-44:0.00000000,DEHA-1a_|_CG-44:0.00000000)1.00:0.17228453)0.08:0.01408170,(Cbot_Ba_|_CG-28:0.13078841,Cdif_Aa_|_CG-28:0.24526282)0.92:0.13732183)0.04:0.02851031,(Tmar_Aa_|_CG-29:0.01255750,Tpet_Aa_|_CG-29:0.00248038)1.00:0.17175252)0.00:0.03177607,((((((Sthe-17_Ab_|_Orp:0.17269622,Mthe-3_Aa_|_Orp:0.08075268)0.60:0.04888705,Dred_Ab_|_CG-45:0.09802501)0.20:0.00422866,(Pthe_Aa_|_CG-45:0.05917077,Csac_Aa_|_CG-45:0.12017016)0.43:0.03914046)0.15:0.02924347,(Chyd_Aa_|_Orp:0.09771654,(Lbor_Ba_|_CG-31:0.02040525,Lint_Aa_|_CG-31:0.02540428)1.00:0.16214699)0.27:0.02788133)0.03:0.00579881,Rbal_Aa_|_Orp:0.23315043)0.01:0.00789924,((((((((Avar_Aa_|_CG-32:0.00000000,NOST-3a_|_CG-32:0.00000000)0.99:0.04723668,Tery_Aa_|_CG-32:0.04658208)0.41:0.00617539,SYNE-4a_|_CG-32:0.05726329)0.35:0.00957940,Telo_Aa_|_CG-32:0.06240175)0.44:0.02674641,(Gvio_Aa_|_CG-32:0.13980844,(Pmar_Ba_|_CG-32:0.11235177,(Selo_Aa_|_CG-32:0.08589233,(Pmar_Aa_|_CG-32:0.05245288,SYNE-11a_|_CG-32:0.02510536)0.73:0.02827403)0.35:0.02314551)0.19:0.00311777)0.08:0.00637247)0.29:0.01400064,Pmar_Ca_|_CG-32:0.13698411)0.48:0.03346283,(Bhal-1_Aa_|_CG-33:0.12053505,(((Linn_Ab_|_CG-33:0.01214400,Lmon_Ab_|_CG-33:0.00289388)0.64:0.00478083,Lwel_Ab_|_CG-33:0.01037185)1.00:0.10579809,((Blic_Ab_|_CG-33:0.03829664,Bsub_Aa_|_CG-33:0.05552211)0.79:0.03297886,(Bthu_Aa_|_CG-33:0.02631410,(Bant_Aa_|_CG-33:0.00000000,Bcer_Aa_|_CG-33:0.00000000)0.60:0.00399125)0.99:0.06660044)0.55:0.02021919)0.66:0.03661670)0.45:0.03167399)0.23:0.03369962,((((((((((((((Bant_Ab_|_CG-24:0.00000000,Bthu_Ab_|_CG-24:0.00000000)0.34:0.00000000,Bcer_Ab_|_CG-24:0.00000000)1.00:0.11637198,(Blic_Aa_|_CG-24:0.02021546,Bsub_Ab_|_CG-24:0.04134243)0.99:0.07790372)0.40:0.01572583,(Bcla_Aa_|_CG-24:0.09384535,(Bhal-1_Ab_|_CG-24:0.07089732,(Gkau_Aa_|_CG-24:0.01215883,Gthe_Aa_|_CG-24:0.01814652)1.00:0.07559136)0.37:0.00483437)0.38:0.02753207)0.24:0.01379660,((Lpla_Aa_|_CG-24:0.09232586,Lsal_Aa_|_CG-24:0.12338271)0.95:0.08519410,(Lmon_Aa_|_CG-24:0.00738408,(Linn_Aa_|_CG-24:0.00000000,Lwel_Aa_|_CG-24:0.00000000)0.76:0.00765380)1.00:0.12346588)0.66:0.03963527)0.49:0.03550788,Oihe_Aa_|_CG-24:0.16800228)0.46:0.03227342,(Cdif_Ab_|_CG-24:0.20147156,(Tten_Aa_|_CG-24:0.16012748,(((Chyd_Ab_|_CG-24:0.12031181,Dred_Aa_|_CG-24:0.09539677)0.53:0.02889995,Pthe_Ab_|_CG-24:0.09835897)0.41:0.02129593,(Cace_Aa_|_CG-24:0.13690569,((Cbot_Bb_|_CG-24:0.09586689,Cnov_Aa_|_CG-24:0.08347404)0.47:0.02905824,(Cper_Aa_|_CG-24:0.07263359,Ctet_Aa_|_CG-24:0.10670734)0.15:0.00322768)0.22:0.00633784)0.78:0.09739086)0.47:0.02272189)0.31:0.03051329)0.23:0.01378528)0.40:0.03162763,Mthe-3_Ab_|_CG-24:0.15495635)0.34:0.01898915,Sthe-17_Aa_|_CG-24:0.12757692)0.99:0.22641052,(Faln_Aa_|_Orp:0.45677499,Sgri_Ab_|_Orp:0.31393042)0.12:0.00618517)0.05:0.01369651,FRAN-2a_|_Orp:0.23930192)0.05:0.02444938,Rxyl_Ab_|_Orp:0.17770982)0.03:0.02848636,Swol_Aa_|_Orp:0.20243597)0.00:0.02837242,(((((Saur_Aa_|_CG-30:0.01892488,Sepi_Aa_|_CG-30:0.01138047)0.68:0.01832378,Shae_Aa_|_CG-30:0.01245517)0.46:0.00541962,Ssap_Aa_|_CG-30:0.02536128)1.00:0.26346474,Tthe_Aa_|_Orp:0.17696843)0.36:0.06205324,(Twhi_Aa_|_Orp:0.25077039,(((Adeh_Aa_|_CG-27:0.05793623,Mxan_Aa_|_CG-27:0.10370513)0.91:0.09520501,Bbac_Aa_|_CG-27:0.27923207)0.50:0.05449814,(Pacn_Aa_|_CG-25:0.16000326,((Cmic_Aa_|_CG-25:0.06034775,Lxyl_Aa_|_CG-25:0.03347101)0.88:0.06646219,(((((((Acel_Aa_|_CG-25:0.02350088,Tfus_Aa_|_CG-25:0.02230866)0.43:0.01379194,NOCA-3a_|_CG-25:0.04925627)0.37:0.02105658,(FRAN-2b_|_CG-25:0.00301636,Faln_Ab_|_CG-25:0.02728899)0.63:0.01930673)0.24:0.01384016,Stro_Aa_|_CG-25:0.07058943)0.13:0.01064045,(Scoe_Aa_|_CG-25:0.00143891,(Save_Aa_|_CG-25:0.00000000,Sgri_Aa_|_CG-25:0.00000000)0.75:0.01359897)0.89:0.04343047)0.17:0.01819512,ARTH-1a_|_CG-25:0.11117063)0.04:0.00273414,(Sery_Aa_|_CG-25:0.05305110,((((Cglu_Aa_|_CG-25:0.00000000,Ceff_Aa_|_CG-25:0.00000000)0.90:0.00689750,Cdip_Aa_|_CG-25:0.02340785)0.74:0.02888262,Cjei_Aa_|_CG-25:0.03365303)0.55:0.02772558,(MYCO-4a_|_CG-25:0.02392982,(RHOD-5a_|_CG-25:0.03963819,((Nfar_Aa_|_CG-25:0.01780640,Mgil_Aa_|_CG-25:-0.00276852)0.76:0.01006794,(Mvan_Aa_|_CG-25:0.00698990,(Msme_Aa_|_CG-25:0.00426451,((Mbov_Aa_|_CG-25:0.00000000,Mtub_Aa_|_CG-25:0.00000000)0.79:0.00655303,(Mlep_Aa_|_CG-25:0.02746616,(Mavi_Ba_|_CG-25:0.00000000,Mulc_Aa_|_CG-25:0.00000000)0.79:0.01834338)0.36:0.00859964)0.48:0.01088817)0.41:0.00831165)0.51:0.02008877)0.20:0.00708271)0.36:0.01955439)0.52:0.02609479)0.26:0.01272992)0.51:0.05029018)0.16:0.01508594)0.55:0.03268716)0.62:0.05073898)0.27:0.04100321)0.06:0.02633184)0.02:0.00316382)0.00:0.01943509)0.00:0.01077641)0.00:0.00361377)0.01:0.03831955)0.00:0.01568265)0.00:0.02712088,(Mmar_Aa_|_CG-51:0.09672087,Oale_Aa_|_CG-51:0.10063857)0.98:0.17467977)0.02:0.04729461,(Crud_Aa_|_Orp:0.66670496,(Otsu_Aa_|_CG-38:0.28280593,(Rbel_Aa_|_CG-38:0.12261720,(Rfel_Aa_|_CG-38:0.01947473,(Rtyp_Aa_|_CG-38:0.02032909,(Rcon_Aa_|_CG-38:0.07745917,Rpro_Aa_|_CG-38:0.01635958)0.24:0.01149180)0.27:0.02691367)0.29:0.00728935)0.89:0.07041491)0.87:0.17510766)0.12:0.02047808)0.29:0.13734577,(Patl_Aa_|_CG-21:0.19978788,(Bbac_Ab_|_CG-21:0.26526864,(Iloi_Aa_|_CG-21:0.21972348,((((((((Sbal_Ab_|_CG-21:0.00636838,Sput_Ab_|_CG-21:0.00866950)0.58:0.00929733,(Sone_Ab_|_CG-21:0.00000000,SHEW-3b_|_CG-21:0.00000000)0.72:0.00585535)0.90:0.03583718,Sloi_Aa_|_CG-21:0.08852941)0.25:0.00501550,Sfri_Ab_|_CG-21:0.06732979)0.20:0.01120182,Sama_Ab_|_CG-21:0.07409020)0.21:0.00922079,Sden_Aa_|_CG-21:0.08033350)0.54:0.02596991,Cpsy_Aa_|_CG-21:0.20931404)0.47:0.02204002,(((((Vcho_Fb_|_CG-21:0.05651651,Vvul_Ac_|_CG-21:0.02104172)0.60:0.01976780,Vpar_Ab_|_CG-21:0.02793544)0.94:0.07138769,Vfis_Ab_|_CG-21:0.09649242)0.66:0.02315601,Ppro_Bc_|_CG-21:0.13979652)0.89:0.10036905,(Phal_Ab_|_CG-21:0.25585756,(((Hduc_Aa_|_CG-21:0.07578139,Aple_Aa_|_CG-21:0.06846822)0.42:0.01719039,(Msuc_Aa_|_CG-21:0.09445843,Pmul_Aa_|_CG-21:0.04979117)0.48:0.03165986)0.78:0.05984701,((Ahyd_Ab_|_CG-21:0.00761235,Asal_Ab_|_CG-21:0.00742552)1.00:0.11041760,(Plum_Aa_|_CG-21:0.07380583,(Patr_Aa_|_CG-21:0.01949769,(ENTE-2a_|_CG-21:0.00944278,(((Ypes_Aa_|_CG-21:0.00000000,Ypse_Aa_|_CG-21:0.00000000)0.99:0.05490784,Sglo_Aa_|_CG-21:0.03891091)0.37:0.00625428,((Sent_Na_|_CG-21:0.00000000,Styp_Aa_|_CG-21:0.00000000)0.61:0.00863251,((Ecol_Aa_|_CG-21:0.00000000,Sson_Aa_|_CG-21:0.00000000)0.11:0.00000000,(Sboy_Aa_|_CG-21:0.00000000,(Sdys_Aa_|_CG-21:0.00000000,Sfle_Aa_|_CG-21:0.00000000)0.11:0.00000000)0.06:0.00000000)0.56:0.00640537)0.45:0.00887547)0.27:0.00958594)0.57:0.02728462)0.72:0.03384488)0.76:0.03295359)0.45:0.01508425)0.91:0.07060547)0.38:0.02100148)0.43:0.03958004)0.41:0.04244895)0.20:0.01573720)0.31:0.03721713)0.60:0.18613077)0.01:0.03519728,((Dgeo_Aa_|_CG-17:0.05487173,Drad_Aa_|_CG-17:0.05547633)1.00:0.31894351,(Aper_Aa_|_CG-19:0.45285970,((Nmar_Ab_|_CG-50:0.15235261,Csym_Ab_|_CG-50:0.29113990)0.75:0.17270325,((((((((((Mace_Aa_|_CG-14:0.01213041,Mmaz_Aa_|_CG-14:0.01817494)0.73:0.01777916,Mbar_Aa_|_CG-14:0.06915157)0.81:0.04383452,Mbur_Aa_|_CG-14:0.12108650)0.95:0.10453042,Umet_Aa_|_CG-14:0.16377579)0.38:0.05183673,Aful_Aa_|_CG-14:0.19404322)0.14:0.02756376,Mthe-2_Aa_|_CG-14:0.19203292)0.17:0.05431795,(Mjan_Aa_|_CG-16:0.08360215,Mmar-5_Aa_|_CG-16:0.16984675)0.59:0.04504341)0.08:0.02770959,(Mkan_Ab_|_Orp:0.25143635,(ROSE-4a_|_Orp:0.17073226,(Mmar-6_Aa_|_CG-15:0.09542911,Mhun_Aa_|_CG-15:0.30260102)0.52:0.11282097)0.13:0.01606732)0.04:0.03889035)0.07:0.02792591,Rxyl_Aa_|_Orp:0.34170438)0.03:0.02997005,(((((Nmar_Aa_|_CG-49:0.22676008,Csym_Aa_|_CG-49:0.10673153)1.00:0.71024038,(Oale_Ac_|_CG-52:0.23875209,Mmar_Ac_|_CG-52:0.18175090)1.00:0.50658406)0.42:0.13498223,(Mkan_Aa_|_CG-19:0.47847240,(Srub_Ab_|_CG-47:0.33256458,Srub_Aa_|_CG-47:0.40639214)0.97:0.28895942)0.28:0.08890524)0.06:0.08535986,(ROSE-4b_|_Orp:0.43590777,(Fneo_Aa_|_CG-01:0.22131449,(Afum_Aa_|_CG-01:0.09416648,(Psti_Aa_|_CG-01:0.06611020,Scer_Aa_|_CG-01:0.09553115)1.00:0.11768246)0.81:0.04212257)0.99:0.26992106)0.09:0.06282679)0.02:0.03116147,(((((((Paby_Aa_|_CG-18:0.09055599,Phor_Aa_|_CG-18:0.20211362)0.95:0.13158220,Pfur_Ab_|_CG-18:0.21439473)0.66:0.04647372,Paby_Ab_|_CG-18:0.21143286)0.66:0.08125852,Tkod_Aa_|_CG-18:0.33844509)0.41:0.02378718,(Pfur_Aa_|_CG-18:0.08547105,Phor_Ab_|_CG-18:0.04168412)0.97:0.16312358)0.71:0.14869942,(Msed_Aa_|_CG-20:0.16213846,(Saci_Aa_|_CG-20:0.12930121,(Ssol_Aa_|_CG-20:0.14640319,Stok_Aa_|_CG-20:0.12646380)0.78:0.04734591)0.93:0.09071695)0.99:0.23895166)0.16:0.05901137,((Susi_Ab_|_Orp:0.25517316,Mxan_Ac_|_Orp:0.39417140)0.38:0.08418885,((((Bfra_Ab_|_CG-05:0.05304875,Bthe_Ab_|_CG-05:0.04077001)1.00:0.24535764,(Fjoh_Ac_|_CG-05:0.22408238,Gfor_Ac_|_CG-05:0.21941013)0.86:0.11420313)0.60:0.06900447,Chut_Ab_|_CG-05:0.28839306)0.35:0.06918274,(Cchl_Ab_|_CG-05:0.24623387,(Cpha_Ab_|_CG-05:0.17081804,(Ctep_Ab_|_CG-05:0.13520306,(Plut_Ab_|_CG-05:0.06641987,Pvib_Ab_|_CG-05:0.14928870)0.92:0.11171406)0.46:0.03370204)0.38:0.01807098)0.83:0.11804410)0.14:0.05504431)0.02:0.03633553)0.00:0.00534210)0.00:0.02249790)0.00:0.00348199)0.00:0.02167355)0.00:0.02253003)0.00:0.01026085)0.00:0.02416721,(((ACID-2a_|_CG-12:0.18364696,ACID-2b_|_CG-12:0.23685603)0.58:0.02837541,Susi_Aa_|_CG-12:0.20486560)0.88:0.15583430,(Atha_b_|_CG-13:0.06837714,(Atha_a_|_CG-13:0.03206634,Atha_c_|_CG-13:0.04549189)0.52:0.01187792)1.00:0.23146254)0.14:0.06193243)0.00:0.01571825,(((Msta_Aa_|_CG-23:0.12127155,Mthe-5_Aa_|_CG-23:0.09443703)0.67:0.03089527,Msmi_Aa_|_CG-23:0.16402142)1.00:0.20198042,(Npha_Aa_|_CG-23:0.04531817,(Hwal_Aa_|_CG-23:0.06624232,(Hmar_Aa_|_CG-23:0.02704556,HALO-10a_|_CG-23:0.05051267)0.38:0.00546553)0.24:0.00158895)1.00:0.35533182)0.72:0.16213857)0.00:0.00616156,(((((((((((Sala_Ab_|_CG-02:0.16282810,Noce_Ab_|_CG-02:0.12984152)0.16:0.01824749,Acry_Ab_|_CG-02:0.06999644)0.16:0.04074934,(Vfis_Ac_|_CG-02:0.07933520,(Vcho_Fa_|_CG-02:0.03780513,Vpar_Ac_|_CG-02:0.05601363)0.74:0.03555069)0.58:0.03944603)0.02:0.00343670,Mhyd_Ab_|_CG-02:0.09922927)0.01:0.00996501,(SILI-1b_|_CG-02:0.21267933,(Dole_Ab_|_CG-02:0.20319299,(Hnep_Aa_|_CG-02:0.12742840,Pstu_Ab_|_CG-02:0.14543859)0.19:0.01514493)0.04:0.01970683)0.01:0.00629058)0.04:0.02036743,(Tcru_Ab_|_CG-02:0.08391392,(Sdeg_Ab_|_CG-02:0.07778103,MARI_Ab_|_CG-02:0.11957840)0.41:0.03311493)0.17:0.02253148)0.38:0.06301680,(Dpsy_Aa_|_CG-02:0.20922796,Adeh_Ab_|_CG-02:0.16682327)0.46:0.03950227)0.47:0.04627006,Ppro_Ba_|_CG-02:0.35667860)0.99:0.33104495,(Mxan_Ad_|_Orp:0.31325373,(Fjoh_Ab_|_CG-05:0.37627182,Ftul_Ab_|_CG-07:0.46112497)0.13:0.04714803)0.06:0.05065460)0.00:0.01084105,((Atha_d_|_CG-07:0.05677094,Atha_e_|_CG-07:0.03704781)1.00:0.30465498,(Srub_Ac_|_CG-07:0.24148013,(Xfas_Aa_|_CG-07:0.08743221,(Xaxo_Ab_|_CG-07:0.00000000,(Xcam_Ab_|_CG-07:0.00000000,Xory_Aa_|_CG-07:0.00000000)0.30:0.00000000)0.92:0.03972296)1.00:0.17459512)0.55:0.05539120)0.66:0.11551498)0.00:0.01286600,((Cpsy_Ac_|_CG-08:0.29708292,Phal_Ac_|_CG-08:0.16994008)0.48:0.06942189,(Iloi_Ab_|_CG-08:0.22378508,((((((Sama_Ac_|_CG-08:0.00000000,Sone_Ac_|_CG-08:0.00000000)0.16:0.00000000,SHEW-3c_|_CG-08:0.00000000)0.37:0.00140637,(Sput_Ac_|_CG-08:-0.00462182,(Sbal_Ac_|_CG-08:-0.00926938,Sden_Ac_|_CG-08:0.03957473)0.33:0.00462182)0.66:0.01374808)0.65:0.00758779,Sfri_Aa_|_CG-08:0.00762499)0.99:0.05995140,Sloi_Ab_|_CG-08:0.07755026)0.99:0.15365931,((Ahyd_Ad_|_CG-08:0.00000000,Asal_Ac_|_CG-08:0.00000000)1.00:0.10565634,(((((Vpar_Ad_|_CG-08:0.03212501,Vvul_Aa_|_CG-08:0.04543323)0.73:0.03073444,Vcho_Fc_|_CG-08:0.04952062)0.47:0.01647656,Vfis_Ad_|_CG-08:0.12612147)0.41:0.01982977,Ppro_Be_|_CG-08:0.10094842)0.62:0.02458329,((((Patr_Ab_|_CG-08:0.02708612,Yent_Ab_|_CG-08:0.01872342)0.32:0.00345098,(Ypes_Ac_|_CG-08:0.00000000,Ypse_Ac_|_CG-08:0.00000000)0.91:0.01170170)0.52:0.00602746,Plum_Ab_|_CG-08:0.03650171)0.62:0.01657879,((Sent_Nb_|_CG-08:0.00000000,Styp_Ab_|_CG-08:0.00000000)0.96:0.02720617,(ENTE-2b_|_CG-08:0.01084985,((Ecol_Ab_|_CG-08:0.00000000,Sson_Ab_|_CG-08:0.00000000)0.20:0.00000000,(Sdys_Ab_|_CG-08:0.00000000,Sfle_Ab_|_CG-08:0.00000000)0.19:0.00000000)0.85:0.01945550)0.56:0.01132487)0.56:0.01456295)0.99:0.09514842)0.68:0.04111641)0.51:0.04243141)0.32:0.02311799)0.38:0.02365975)0.50:0.10935266)0.01:0.06089057,(((((((((Cchl_Aa_|_CG-10:0.04287764,Cpha_Aa_|_CG-10:0.05094111)0.58:0.01290236,(Plut_Aa_|_CG-10:0.03326654,Pvib_Aa_|_CG-10:0.01254299)0.76:0.03603511)0.83:0.04624292,Ctep_Aa_|_CG-10:0.04305314)1.00:0.30139117,(Fjoh_Aa_|_CG-06:0.07497817,Gfor_Aa_|_CG-06:0.17847073)1.00:0.33764921)0.15:0.02826509,((Bfra_Ac_|_CG-11:0.54877302,Bthe_Ac_|_CG-11:1.01686227)0.23:0.08488510,(Gfor_Ab_|_CG-11:0.33087232,(Chut_Aa_|_CG-11:0.14291838,(Pgin_Aa_|_CG-11:0.18720781,(Bfra_Aa_|_CG-11:0.01719055,Bthe_Aa_|_CG-11:0.01311480)1.00:0.10041048)0.51:0.01454762)0.95:0.13604167)0.40:0.05834920)0.12:0.08570273)0.01:0.01558688,(((Srub_Ad_|_CG-09:0.30060154,Lpne_Aa_|_CG-09:0.29317317)0.46:0.03196949,Mmar_Ab_|_CG-09:0.36440173)0.30:0.04711210,(Oale_Ab_|_CG-09:0.28069002,(Xfas_Ab_|_CG-09:0.01410362,(Xcam_Aa_|_CG-09:0.00771551,(Xaxo_Aa_|_CG-09:0.00328041,Xory_Ab_|_CG-09:0.02702494)0.64:0.00755552)1.00:0.08950797)1.00:0.20469160)0.29:0.01863569)0.66:0.16571119)0.03:0.04428344,Ftul_Aa_|_CG-21:0.39159046)0.00:0.02022443,((Cmur_Aa_|_CG-22:0.05302860,Ctra_Aa_|_CG-22:0.05731946)1.00:0.17860175,(Cpne_Aa_|_CG-22:0.11022221,(Cabo_Aa_|_CG-22:0.04393329,(Ccav_Aa_|_CG-22:0.02073190,Cfel_Aa_|_CG-22:-0.00569403)0.65:0.01810583)1.00:0.15281907)0.95:0.10718027)0.93:0.20300147)0.00:0.04957077,(((((((((((((((Lmon_Ac_|_CG-03:0.00000000,Lwel_Ac_|_CG-03:0.00000000)0.75:0.00813112,Linn_Ac_|_CG-03:0.00690676)0.97:0.06797731,Bcla_Ab_|_CG-03:0.02658716)0.42:0.03128517,Bhal-1_Ac_|_CG-03:0.04910191)0.39:0.02275215,(Blic_Ac_|_CG-03:0.05176277,Bsub_Ac_|_CG-03:0.07539241)0.67:0.06656700)0.62:0.04369054,Cthe_Aa_|_CG-03:0.14103619)0.62:0.08429828,Oihe_Ab_|_CG-03:0.15247713)0.31:0.02088253,Gkau_Ab_|_CG-03:0.17437906)0.28:0.02784729,((((Saur_Ab_|_CG-03:0.03282526,Sepi_Ab_|_CG-03:0.04473297)0.35:0.00378077,Ssap_Ab_|_CG-03:0.05125887)0.60:0.01879556,Shae_Ab_|_CG-03:0.05746157)1.00:0.17073673,((Lpla_Ab_|_CG-03:0.18436854,Lmes_Ba_|_CG-03:0.12850378)0.35:0.02867284,(Lreu_Aa_|_CG-03:0.13636911,(Lgas_Aa_|_CG-03:0.11199846,(Laci_Aa_|_CG-03:0.12496812,Laci_Ab_|_CG-03:0.05437281)0.44:0.02338572)0.47:0.03396800)0.58:0.04048154)0.45:0.08473980)0.15:0.03278944)0.04:0.01682797,Ooen_Aa_|_CG-03:0.28788074)0.16:0.04437252,Ppen_Aa_|_CG-03:0.21799971)0.05:0.00457945,Lcas_Ab_|_CG-03:0.24912892)0.12:0.03617165,(Efae_Aa_|_CG-03:0.17271546,(Llac_Ca_|_CG-03:0.11029516,((Spne_Aa_|_CG-03:0.01965303,Ssan_Aa_|_CG-03:0.04190486)0.61:0.01611494,(Saga_Ba_|_CG-03:0.05073571,(Smut_Aa_|_CG-03:0.02354009,(Ssui_Aa_|_CG-03:0.01976332,Sthe_Aa_|_CG-03:0.01054203)0.65:0.02299112)0.34:0.01230829)0.27:0.00641678)0.42:0.02158533)0.78:0.05715875)0.79:0.11520060)0.73:0.11382477,(Lcas_Aa_|_CG-03:0.32123031,(Ldel_Ba_|_CG-03:0.19432004,((Cace_Ab_|_CG-03:0.13369972,Cbot_Bc_|_CG-03:0.04564121)0.57:0.03643663,(Cnov_Ab_|_CG-03:0.06713369,Ctet_Ab_|_CG-03:0.09450766)0.25:0.00436193)1.00:0.16117549)0.94:0.12747522)0.86:0.09602414)0.75:0.19445935,((((((((((Sbal_Ad_|_CG-04:0.00000000,Sput_Ad_|_CG-04:0.00000000)0.91:0.02350298,Sone_Ad_|_CG-04:0.00680237)0.84:0.00908443,SHEW-3d_|_CG-04:0.01382034)0.85:0.02793469,Sfri_Ac_|_CG-04:0.02259465)0.57:0.01440792,Sloi_Ac_|_CG-04:0.09941060)0.44:0.01216557,(Sama_Ad_|_CG-04:0.08066733,Sden_Ab_|_CG-04:0.08097402)0.42:0.00788668)0.98:0.11067362,((Ppro_Bd_|_CG-04:0.04791159,Vfis_Ae_|_CG-04:0.04590717)0.82:0.03949863,(Vvul_Ab_|_CG-04:0.03052302,(Vcho_Fd_|_CG-04:0.01529654,Vpar_Ae_|_CG-04:0.01500880)0.57:0.00800802)0.63:0.02060935)0.99:0.18066539)0.27:0.03595976,(Cpsy_Ab_|_CG-04:0.22150964,(Patl_Ab_|_CG-04:0.25682544,(Ping_Ab_|_CG-04:0.20307972,(Ahyd_Ac_|_CG-04:0.00752904,Asal_Ad_|_CG-04:0.00750883)1.00:0.18743147)0.37:0.03557757)0.27:0.04333764)0.11:0.03884263)0.18:0.02271118,Phal_Ad_|_CG-04:0.27656560)0.26:0.05411579,(Wglo_Aa_|_CG-04:0.31758629,(Bflo_a_|_CG-04:0.25494778,(Baph_Aa_|_CG-04:0.22216556,((((((Sent_Nc_|_CG-04:0.00000000,Sfle_Ac_|_CG-04:0.00000000)0.14:0.00000000,(Sboy_Ab_|_CG-04:0.00000000,Sson_Ac_|_CG-04:0.00000000)0.09:0.00000000)0.02:0.00000000,(Styp_Ac_|_CG-04:0.00000000,Sdys_Ac_|_CG-04:0.00000000)0.10:0.00000000)0.07:0.00000000,Ecol_Ac_|_CG-04:0.00000000)0.97:0.02491260,ENTE-2c_|_CG-04:0.02089693)0.98:0.06512635,(((((Msuc_Ab_|_CG-04:0.02215528,Pmul_Ab_|_CG-04:0.00815007)0.55:0.01527051,Hsom_Aa_|_CG-04:0.03126070)0.88:0.03191513,Aple_Ab_|_CG-04:0.03939353)0.74:0.02213153,Hinf_Aa_|_CG-04:0.06466828)0.96:0.11119929,(Sglo_Ab_|_CG-04:0.04644888,(Plum_Ac_|_CG-04:0.05932200,(Patr_Ac_|_CG-04:0.01797643,(Yent_Aa_|_CG-04:0.03017550,(Ypes_Ab_|_CG-04:0.00000000,Ypse_Ab_|_CG-04:0.00000000)0.50:0.00012985)0.84:0.02842879)0.71:0.03726734)0.36:0.01720053)0.29:0.01719270)0.25:0.01202029)0.77:0.05960877)0.42:0.02130167)0.36:0.03984809)0.41:0.10936022)0.44:0.11201162)0.07:0.04416209)0.00:0.02570778);

MCS Webmaster
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.3